Home » ຄຳທີ່ກ່ຽວກັບ ການເບິ່ງ ໃນພາສາລາວ

ຄຳທີ່ກ່ຽວກັບ ການເບິ່ງ ໃນພາສາລາວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການເຮັດໃຫ້ສາຍຕາ ໄປເຫັນ ເພື່ອຮູ້ສິ່ງໃດໜຶ່ງນັ້ນ ໃນແຕ່ລະວິທີນັ້ນ ບາງພາສາກໍຕັ້ງເປັນ ຄຳໆ ໃຫ້ໄວ້ ແຕ່ບາງພາສາກໍຮວບແຕ່ສອງຫາສາມ ຫຼື ສີ່ວິທີ ມາໄວ້ນຳກັນ ແລ້ວໃຫ້ເປັນຄຳດຽວ ເມື່ອໃດຈະເວົ້າ ແຕ່ລະວິທີນັ້ນ ກໍເອົາຄຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອະທິບາຍຮ່ວມກັນ.

ໃນພາສາລາວແບບຕັ້ງເປັນຄຳໆ ໃຫ້ແກ້ແຕ່ລະວິທີ ທີ່ເບິ່ງຄື: ແນມ, ມອງ, ສ່ອງ, ຢ້ຽມ, ມົ່ງ, ເພັ່ງເລັງ(ສາຍຕາ) ພ້ອມນີ້ຍັງຕັ້ງຄຳຮູບປະສົມ ໄວ້ອີກຄື: ເບິ່ງກວດ, ເບິ່ງເຜີນໆ, ເບິ່ງຮວດ, ເບິ່ງເອົາຮີດ, ເບິ່ງລ້າໆ.

ສ່ວນໃນພາສາອັງກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ພົບນັ້ນ ແມ່ນເປັນກໍລະນີຮວບເອົາ ສອງຫາສາມວິທີເບິ່ງ ມາໄວ້ໃນຄຳໜຶ່ງ. ທີ່ພົບເຫັນມີແຕ່ສາມຄຳຫຼັກໆເຊັ່ນ: Look, see ແລະ watch ສາມຄຳ. ໃນນີ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີບໍ່ຄືກັນຄື: ຫາກເບິ່ງແບບເຝົ້າກໍເຄີຍໃຊ້ Watch ເຊັ່ນ: watch TV. ນອກຈາກເບິ່ງແບບເຝົ້ານີ້ແລ້ວ ວິທີເບິ່ງແບບອື່ນໆ ຈຶ່ງຮວມໄວ້ກັບຄຳ Look ແລະ See ຕາມກໍລະນີ. ເພື່ອແປຄຳຂອງພາສາອື່ນ ມາເປັນຕົວຊ່ວຍອະທິບາຍເຊັ່ນ: ສ່ອງ ກໍໃຊ້ Look through, ເພັງເລັ່ງ(ສາຍຕາ) Look at ແລະ ອື່ນໆ. ບັດນີ້ກ້ຽວມາເວົ້າເລື່ອງ ໃນຄວາມລາວເຮົາວ່າ ພຽງແຕ່ວິທີເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຮົາມີຄຳຮັ່ງເທົ່າໃດ.

ຄຳວ່າ: ເບິ່ງ ໝາຍເຖິງ ອາການໃຫ້ສາຍຕາໄປເຫັນ ແລະ ຮັບສິ່ງໃດໜຶ່ງມາຮູ້. ຄຳນີ້ຄວາມໝາຍກ້ວາງ ໃຊ້ໄດ້ກັບຫຼາຍກໍລະນີເຊັ່ນ: ເບິ່ງໄຮ່ເບິ່ງນາ, ເບິ່ງບົດຮຽນ, ເບິ່ງຮູບເງົາ… ນອກນີ້ຄຳວ່າເບິ່ງ ຍັງມີຄວາມໝາຍທາງວັດທະນະທຳອີກເຊັ່ນ: ເບິ່ງພໍ່ເບິ່ງແມ່, ເບິ່ງອ້າຍນ້ອງໃນກົມກອງ, ເບິ່ງວຽກງານ…

ຄຳວ່າ: ສ່ອງ ໝາຍເຖິງ ອາການ ຕັ້ງໃຈໃຫ້ສາຍຕາ ຜ່ານປ່ອງ ຫຼື ຮູ, ຜ່ານສິ່ງທີ່ກີດກັ້ນ ເພື່ອໄປເຫັນສິ່ງໃດໜຶ່ງອັນເປັນຈຸດ ເຊັ່ນ: ສ່ອງກ້ອງ, ສ່ອງປ່ອງ. ກໍລະນີທີ່ເບິ່ງ ທາງໃນຂອງຮ່າງກາຍເຮົາ ໃຊ້ຄຳວ່າ ສ່ອງໄຟຟ້າ. ຄຳນີ້ກໍກ່ຽວກັບສາຍຕາເຊັ່ນກັນ ແຕ່ເປັນການຫຍໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ: ໃຫ້ສາຍຕາສອດເຂົ້າເບິ່ງ ໂດຍໃຊ້ໄຟຟ້າ ເປັນຕົວຊ່ວຍພາເຫັນນັ້ນເອງ.

ຄຳວ່າ: ຢ້ຽມ ໝາຍເຖິງ ອາການ ໃຫ້ສາຍຕາຜ່ານປ່ອງ ຫຼື ຜ່ານສິ່ງກັ້ງບັງ ແບບໃສ່ໃຈເພື່ອໄປເຫັນ. ສະນັ້ນ, ຢ້ຽມ ບໍ່ແມ່ນວິທີເບິ່ງ ຢ່າງແປນໆເຊິ່ງໜ້າ.

ຄຳວ່າ: ແນມ ໝາຍເຖິງ ອາການໃຫ້ສາຍຕາໄປເຫັນ ແບບເບົາ ໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງ: ແນມເບິ່ງຟ້າ, ແນມເບິ່ງເດືອນດາວ.

ຄຳວ່າ: ມົ່ງ ໝາຍເຖິງ ອາການສົ່ງສາຍຕາ ໃຫ້ໄປເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໄກໆ ຫຼື ໃຫ້ສາຍຕາຂ້າມໄປເບິ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ຂຶ້ນຢູ່ຈອມພູສູງມົ່ງເບິ່ງທີວທັດທຳມະຊາດ.

ຄຳວ່າ: ມອງ ໝາຍເຖິງ ສົ່ງສາຍຕາໄປເບິ່ງແບບເບົາ ທັງອ່າວນານ. ໃນການສົ່ງສາຍຕານັ້ນ ອາດສົ່ງໄລຍະມໍ່ ຫຼື ໄກກໍໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ມອງໜ້າ ແມ່ນການເບິ່ງໜ້າ ແບບອ່າວນານແຕ່ຢູ່ບໍ່ໄກ.

ຄຳວ່າ: ເຫຼືອດ ໝາຍເຖິງ ອາການໃຫ້ສາຍຕາ ພິກອອກໄປເບິ່ງ ໃນທິດທີ່ບໍ່ເຊິ່ງໜ້າ. ຄຳນີ້ເຄີຍໃຊ້ຫຼາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກັບສິ່ງທີ່ເບິ່ງ, ບາງຖິ່ນເອີ້ນ: ເສືອກຕາເບິ່ງ.

ຄຳວ່າ: ເບິ່ງກວາດ ເປັນຄຳຮູບປະສົມ ໝາຍເຖິງ ອາການໃຫ້ສາຍຕາ ເບິ່ງເຫັນໄປທົ່ວໆ ໂດຍບໍ່ປັກໃຈ ກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງສະເພາະ. ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ຄຳວ່າ: ເບິ່ງຮວາດ ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງກັບອາການເບິ່ງກວາດ. ແຕ່ເບິ່ງຮວາດ ອ່າວມີຄວາມໄວຂອງການເບິ່ງ ກວ່າເບິ່ງກວາດ.

ຄຳວ່າ: ເບິ່ງລ້າ ເປັນຄຳຮູບປະສົມ ໝາຍເຖິງ ອາການ ໃຫ້ສາຍຕາໄປເຫັນ ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມສົນໃຈ ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ, ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເອົາອັນເບິ່ງນັ້ນ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດມາສູ່ຕົນເອງ. ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ຄຳວ່າ: ເບິ່ງຊື່ໆ ໃຫ້ແກ່ກໍລະນີດຽວກັນກັບ ອາການເບິ່ງລ້າໆກໍໄດ້. ແຕ່ເບິ່ງຊື່ໆ ອາດຮູ້ເລື່ອງຈົນໄດ້ກໍມີ ຫາກບໍ່ເອົາເລື່ອງນັ້ນ ໄປເຮັດຫຍັງຕໍ່. ເບິ່ງລ້າ ໄດ້ເນັ່ນທີ່ເບິ່ງບໍ່ໄດ້ແນວຮູ້, ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດ, ແຕ່ເບິ່ງຊື່ໆ ໄດ້ເນັ່ນການເບິ່ງແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອົາໄປເຮັດຫຍັງຕໍ່.

ຄຳວ່າ: ເບິ່ງເຜີນໆ ເປັນຮູບຄຳປະສົມ ໝາຍເຖິງ ອາການໃຫ້ສາຍຕາໄປເຫັນ ແລະ ຮູ້ຕາມທີ່ປະກົດໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຄວາມເລິກອັນແທ້ໆ ໃນສິ່ງທີ່ເບິ່ງເຫັນນັ້ນ.

ຄຳວ່າ: ເບິ່ງລົກໂລ້ ໄດ້ແກ່ອາການເປີດຕາເຕັມ ໃຫ້ສາຍຕາໄປເຫັນຢູ່ແບບນານ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງບໍ່ສຳນຶກວ່າ ຈະເອົາອັນທີ່ເບິ່ງໄປໃຊ້ຫຍັງຕໍ່, ເບິ່ງແລ້ວກໍຜ່ານໄປ, ເທື່ອໜ້າມີແນວເກົ່າມາກໍເບິ່ງອີກ.

ຮັກພາສາຂອງເຮົາ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!