Home » ຄວາຍຊົນຄວາຍແພ້ຫຍ້າແພດ

ຄວາຍຊົນຄວາຍແພ້ຫຍ້າແພດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄວາຍຊົນຄວາຍແພ້ຫຍ້າແພດ ເພາະເວລາຄວາຍຊົນກັນ ມັນຈະໃຊ້ກຳລັງວັງຊາ ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍ ເຮັດໃຫ້ຕີນຂອງມັນ ຢຽບຢ່ຳຫຍ້າທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າມຸ່ນທະລາຍຕາຍໄປກໍມີ.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້, ມີຄວາມໝາຍປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ຜິດຖຽງກັນ ເຮັດໃຫ້ກະທົບກະເທືອນ ແກ່ຄົນອ້ອມຂ້າງໄປໝົດ, ຖ້າພໍ່ແມ່ຜິດຖຽງກັນ ມັນຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນແກ່ລູກຫຼານ, ລູກຫຼານກໍບໍ່ມີຄວາມສະບາຍໃຈ, ຖ້າເຈົ້ານາຍຜິດກັນ ມັນກໍສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງລູກນ້ອງ ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງມີຄວາມທຸກອົກທຸກໃຈ.

(ສີລາ, 2000:15)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!