Home » ການວິເຄາະຄວາມໝາຍຂອງ ຄຳວ່າ “ຂີ່” ໃນພາສາລາວ

ການວິເຄາະຄວາມໝາຍຂອງ ຄຳວ່າ “ຂີ່” ໃນພາສາລາວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການຮູ້ ຄຳ ກັບ ຄວາມສາມາດ ນິຍາມຄວາມໝາຍ ຂອງ ຄຳ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດຽວກັນ, ການຮູ້ ຄຳ ເລີ່ມມີມາແຕ່ ຄາວຍັງນ້ອຍໆ ຄຳຈຳນວນ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ ໃນຕົວເຮົາ ກໍ່ມາວັນລະເລັກລະໜ້ອຍ ຈົນບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ເຮົາໄດ້ຄຳນັ້ນ ມາແຕ່ມື້ໃດ, ການຮຽນຮູ້ຄຳ ແມ່ນເພື່ອການໃຊ້ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອວິເຄາະ, ແຕ່ການນິຍາມຄຳ ຕ້ອງມີການວິເຄາະ ຄວາມໝາຍ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການ ຄົ້ນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຮູ້ ຢູ່ວ່າ ທີ່ຕົວເອງຮູ້ນັ້ນຄື ຮູ້ອັນໃດ, ຮູ້ແນວໃດ, ຄວາມໝາຍຂອງຄຳໜຶ່ງ ມີຂອບເຂດຢູ່ສ່ຳໃດ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ ບາງຄຳຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າສູ່ ການນິຍາມ ຄວາມໝາຍ ຂອງມັນ.

ຄຳວ່າ “ຂີ່” ໃນພາສາລາວ ເປັນຄຳກຳມະ ໝາຍເຖິງ ອາການນັ່ງຂາຄາບ ສິ່ງທີ່ພາໄປ. ເຮົາທວນຄຳນິຍາມ:

  1. ນັ່ງເອົາຂາຄາບ, ຈະຈຳເປັນມີຄຳວ່າ “ເອົາ” ໃນນີ້ ຫຼື ຈະຕັດອອກໃຫ້ເປັນ: “ນັ່ງຂາຄາບ” ກໍ່ພໍ.

  2. ໃນກໍລະນີ ຂີ່ເຮືອ, ຂີ່ລົດໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ເອົາຂາຄາບ, ແຕ່ຄວາມໝາຍ ຂອງຄຳນີ້ ພັດຮວມເອົາທັງ ອັນທີ່ໃຊ້ ຂາຄາບໄດ້ ເຊັ່ນ: ລົດ ແລະ ສັດບາງຊະນິດ ຫຼື ອັນທີ່ເຂົ້າຢູ່ທາງໃນ ເຊັ່ນ: ເຮືອບິນ, ຍານເຫາະ. ສະນັ້ນ ຄວນຫາຄຳນິຍາມໃໝ່ ໃຫ້ຮວມເອົາຄວາມໝາຍຕ່າງໆນີ້.

ຄຳນິຍາມໃໝ່ ທີ່ຫາໄດ້ ຄື: “ຂີ່” ເປັນຄຳກຳມະ ໝາຍເຖິງ “ອາການນັ່ງຄາບຂາ ຫຼື ນັ່ງເທິງສິ່ງທີ່ພາໄປໄດ້ ແລະ ພາໄປບໍ່ໄດ້”.

ເຮົາທວນຄຳນິຍາມ: ຄຳວ່າ ຄາບຂາ: ເປັນຄຳກຳມະ, ນັ່ງຄາບຂາ ຕ່າງກັບ ນັ່ງຂາຄາບ. ຄຳວ່າ: “ຄາບຂາ” ໝາຍເຖິງ ໃຊ້ປາກໄປຄາບ ຈະແມ່ນຫຍັງກໍ່ໄດ້, ຈະຄາບຂາເປັດ ຂາໄກ່ຕົ້ມກໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ ຄວນປ່ຽນ ຄາບຂາ ເປັນ ຂາຄາບ ຫຼື ຕັດອອກເລີຍ. ຄຳວ່າ: ນັ່ງສິ່ງທີ່ພາໄປໄດ້ ແລະ ພາໄປບໍ່ໄດ້, ໃນນີ້ຄຳວ່າ ພາໄປບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຮວມທັງດິນ, ເຮືອນ, ຕັ່ງ… ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄຳວ່າ ຂີ່ ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ຄຳນິຍາມໃໝ່ນີ້ ກໍ່ໄດ້ຄວາມຊັດເຈນ ບໍ່ລື່ນເກົ່າ. ຄວນຫາຄຳ ນິຍາມໃໝ່ອີກ.

ຄຳນິຍາມໃໝ່: “ຂີ່” ເປັນຄຳກຳມະ ໝາຍເຖິງ “ນັ່ງແບບຂາຄາບ ສິ່ງທີ່ເປັນລຳ, ສິ່ງມີອານ ພາໄປໄດ້; ນັ່ງ ຫຼື ຢືນເທິງພື້ນ, ທາງໃນຂອງ ພາຫະນະ ທີ່ພາເຄື່ອນໄປ”.

ທວນຄຳນິຍາມຄືນ: ສິ່ງເປັນລຳ ຮວມມີລຳຕົວ (ຄີງ) ໝາຍເຖິງ ສັດ ທີ່ມີລຳຕົວ ຢູ່ຕາມ ແນວນອນ ຫຼື ຂອນໄມ້; ສິ່ງມີ ອານ ໄດ້ແກ່: ລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ໂອ່ນຊາ; ສິ່ງມີພື້ນ ໄດ້ແກ່: ເຮືອ, ລົດໃຫຍ່; ຢູ່ທາງໃນ ໄດ້ແກ່: ເຮືອບິນ, ຍານເຫາະ. ເຫັນວ່າ ຄຳນິຍາມໃໝ່ນີ້ ໄດ້ແຍກສ່ວນປະກອບ ຂອງຄວາມໝາຍ ໃຫ້ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ໂດຍໃຊ້ ຈຸດ, ຈ້ຳຈຸດ ຂັ້ນກຸ່ມເປັນລຳດັບ. ຄຳນິຍາມ ບໍ່ຍາວເກີນ ແລະ ບໍ່ພົບຄຳທີ່ເຫຼືອ. ສະນັ້ນ ຄຳນິຍາມ ຕົວສຸດທ້າຍນີ້ ເຫັນວ່າ ໄດ້ຄວາມໝາຍ ເໝາະເຈາະກວ່າ.

ຮັກພາສາຂອງເຮົາ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!